Program Copernicus cz.III Polityka kosmicznaSprawozdawca E.Gardini: Stały, szybki i niezawodny dostęp do danych obserwacyjnych Ziemi ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia dynamiki środowiska i klimatu naszej planety oraz dla uzyskania krytycznych informacji w przypadku sytuacji kryzysowych związanych z klęskami żywiołowymi lub kryzysami humanitarnymi. Elementy te umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji w dziedzinie środowiska, klimatu, ochrony ludności i bezpieczeństwa na poziomie krajowym i europejskim. Copernicus, europejski program obserwacji Ziemi, który jest kontynuacją programu GMES ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 911/2010, stawia sobie ściśle określony cel,jakim jest zapewnienie pełnego i otwartego dostępu do wspomnianych danych. Program Copernicus jest złożoną całością składającą się z szeregu systemów, które gromadzą dane  związane z polityką kosmiczną z wielu źródeł: ze sztucznych satelitów do obserwacji Ziemi oraz z instalacji naziemnych, morskich lub powietrznych.

Program przetwarza te dane i dostarcza użytkownikom wiarygodnych i aktualnych informacji poprzez usługi podzielone na obszary tematyczne:

1. obszary lądowe,
2. atmosfera,
3. zmiany klimatu,
4. zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
5. bezpieczeństwo.

Usługi te stanowią wsparcie dla szerokiego wachlarza zastosowań, takich jak na przykład ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i dostosowywanie się do nich, zarządzanie strefami miejskimi, planowanie regionalne i lokalne, rolnictwo, leśnictwo, zdrowie, transport,zrównoważony rozwój, ochronę ludności i turystykę. Program Copernicus umożliwia również zastosowania publiczne i komercyjne o szczególnej wartości dodanej oraz pozwala tworzyć możliwości handlowe, miejsca pracy, innowację i wzrost. Program stanowi integralną część strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej podziela i popiera cele oraz treść wniosku Komisji. Uważa również, że stanowią one ważny krok dla zapewnienia Europie, jej obywatelom i jej przedsiębiorstwom korzyści wynikających z pełnego i otwartego dostępu do danych obserwacyjnych Ziemi.